Årsmöte 2017

Kallelse till årsmöte i Stockholm-Saltsjöns museiförening.
Tisdag den 21 mars klockan 19:00 i Neglinge.

OBS! Samling på spår 1 i Neglinge klockan 18:50.

Anslutande tåg avgår Slussen klockan 18:13 (Henriksdal 18:23).
Klicka här för mer information och dagordning!

Kallelse till årsmöte i Stockholm-Saltsjöns museiförening.
Tisdag den 21 mars klockan 19:00 i Neglinge.

Samling på spår 1 klockan 18:50, anslutande tåg avgår Slussen klockan 18:20.

Härmed kallas till årsmöte i Stockholm-Saltsjöns Museiförening tisdagen den 21 mars 2016 klockan 19.00 på Neglinge.
Lämpligt anslutande buss/tåg avgår från Slussen 18.13 (Henriksdal 18:23). OBS! Samling på plattformen spår 1 i Neglinge.

Dagordning

 • §1 Mötets öppnande
 • §2 Val av https://www.acheterviagrafr24.com/achat-viagra-cialis-en-ligne/ mötesordförande
 • §3 Val av mötessekreterare
 • §4 Val av rösträknare
 • §5 Årsmötets behöriga utlysande
 • §6 Fastställande av dagordning
 • §7 Verksamhetsberättelse
 • §8 Ekonomisk redogörelse
 • §9 Revisionsberättelse
 • §10 Ansvarsfrihet för styrelsen
 • §11 Medlemsavgift för 2018
 • §12 Val av styrelseordförande
 • §13 Val av övrig styrelse
 • §14 Val av revisor
 • §15 Val av revisorssuppleant
 • §16 Val av valberedning
 • §17 Kommande verksamhetsår
 • §18 Inkomna motioner
 • §19 Övriga ärenden
 • §20 Mötets avslutande

Föreningens styrelse hälsar dig välkommen!