Årsmöte 2020<table> <tbody> <tr> <td> <h2>Kallelse till årsmöte i Stockholm-Saltsjöns museiförening för verksamhetsåret 2019.<br><strong>Torsdag den 15 oktober klockan 18:30.<br></strong></h2> <h3>Med anledning av Covid-19 så kommer årsmötet att hålla via Zoom. Information och länk för att ansluta kommer att skickas ut till medlemmarna. Kontakta hp.larsson@ssnj.se om du har frågor.</h3> <p><a href="/arsmote/">Läs mer här!</a></p> </td> </tr> </tbody> </table>

Kallelse till årsmöte i Stockholm-Saltsjöns museiförening.
Härmed kallas till årsmöte i Stockholm-Saltsjöns Museiförening torsdag den 15 oktober klockan 18:30 via Zoom.

OBS! Vi har skickat ut en länk för att ansluta till mötet - om du saknar detta, kontakta hp.larsson@ssnj.se

Dagordning

 • §1 Mötets öppnande
 • §2 Val av mötesordförande
 • §3 Val av mötessekreterare
 • §4 Val av justeringsmän, tillika rösträknare
 • §5 Årsmötets behöriga utlysande
 • §6 Fastställande av dagordning
 • §7 Verksamhetsberättelse
 • §8 Ekonomisk redogörelse
 • §9 Revisionsberättelse
 • §10 Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om ekonomiska dispositioner
 • §11 Ansvarsfrihet för styrelsen
 • §12 Medlemsavgift för 2021
 • §13 Val av styrelseordförande
 • §14 Val av övrig styrelseledamöter
 • §15 Val av styrelsesuppleanter
 • §16 Val av revisor
 • §17 Val av revisorssuppleant
 • §18 Val av valberedning
 • §19 Inkomna motioner
 • §20 Övriga ärenden
 • §21 Mötets avslutande

Föreningens styrelse hälsar dig välkommen!