Årsmöte 2018

Kallelse till årsmöte i Stockholm-Saltsjöns museiförening.
Onsdag den 14 mars klockan 19:00 i Alkärrshallen (Djurgården).

Klockan 18:15 visas Djurgårdslinjens vagnar och verksamhet för de som är intresserade.  Samling på hallplan! 

Till Djurgården tar du dig med Spårvagn linje 7, Sjövägen linje 80, Djurgårdsfärjan linje 82 eller buss linje 67.
Klicka här för mer information och dagordning!

Kallelse till årsmöte i Stockholm-Saltsjöns museiförening.
Onsdag den 14 mars klockan 19:00 i Alkärrshallen (Djurgården).

Klockan 18:15 visas Djurgårdslinjens vagnar och verksamhet för de som är intresserade.  Samling på hallplan! 

Härmed kallas till årsmöte i Stockholm-Saltsjöns Museiförening onsdagen den 14 mars 2018 klockan 19.00 i Alkärrshallen på Djurgården.

Dagordning

 • §1 Mötets öppnande
 • §2 Val av mötesordförande
 • §3 Val av mötessekreterare
 • §4 Val av rösträknare
 • §5 Årsmötets behöriga utlysande
 • §6 Fastställande av dagordning
 • §7 Verksamhetsberättelse
 • §8 Ekonomisk redogörelse
 • §9 Revisionsberättelse
 • §10 Ansvarsfrihet för styrelsen
 • §11 Medlemsavgift för 2019
 • §12 Val av styrelseordförande
 • §13 Val av övrig styrelse
 • §14 Val av revisor
 • §15 Val av revisorssuppleant
 • §16 Val av valberedning
 • §17 Kommande verksamhetsår
 • §18 Inkomna motioner
 • §19 Övriga ärenden
 • §20 Mötets avslutande

Föreningens styrelse hälsar dig välkommen!