Stadgar för Stockholm‐Saltsjöns Museiförening (SSnJmf)

Inledning
Föreningens målsättning är att främja bevarandet av gamla järnvägsfordon och järnvägstrafikens historia på Saltsjöbanan.

Detta gör föreningen genom att:

 • Söka ekonomiskt och praktiskt stöd för arbetet
 • Driva och följa upp pågående projekt
 • Ansvara för museivagnparkens skick och användning
 • Marknadsföra föreningen och dess verksamhet
 • Stödja fortsatt trafik på Saltsjöbanan

§ 1 Föreningen
Föreningens namn är Stockholm‐Saltsjöns Museiförening (SSnJmf) och har sitt säte i Saltsjöbaden.
Föreningen utgörs av dem som är aktiva eller stödjande medlemmar, samt av institutionella medlemmar.

§ 2 Medlemskap
Med medlem i föreningen avses den som under året deltagit i föreningens verksamhet eller valt att stödja föreningen passivt.
Medlemmen skall betala av föreningen fastställd medlemsavgift. Medlemskort kan utfärdas. Olika medlemsavgifter kan tillämpas för olika medlemskategorier.

§ 3 Beslutsordning
Beslut om föreningens verksamhet fattas i årsmöte, föreningsmöten och/eller styrelsemöten enligt bestämmelserna i dessa stadgar.
Rätt att deltaga i förhandlingar och beslut vid års‐ och föreningsmöte tillkommer medlem i föreningen.
Styrelsens och föreningens beslut avgörs genom omröstning med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, utom i val, då avgörandet sker genom lottning. Förslag om stadgeändring och upplösning av föreningen regleras i § 13 och § 14.

§ 4 Årsmöte
Föreningen håller årsmöte i januari till och med april månad på dag som styrelsen beslutar. Kallelse till årsmötet skall utfärdas senast två veckor före årsmötet. Ärende som medlem av föreningen önskar få behandlat i årsmöte skall vara styrelsens ordförande eller sekreterare tillhanda senast tre veckor före årsmötet.

§ 5 Årsmötets ärenden
Vid årsmötet förekommer följande ärenden:
a) val av ordförande, vice ordförande, sekreterare, justeringsmän samt övriga funktionärer för årsmötet
b) föredragning av års‐ och kassaberättelse samt revisorernas berättelse
c) beslut angående ansvarsfrihet
d) beslut angående riktlinjer för kommande verksamhetsperiod samt medlemsavgifter
e) val av styrelseordförande
f) val av övriga styrelseledamöter
g) val av revisorer
h) val av funktionärer
i) till årsmötet inkomna ärenden
j) ärenden som årsmötet beslutar uppta till behandling

§ 6 Års‐ och kassaberättelse
Års‐ och kassaberättelse jämte revisorernas berättelse skall delges ägaren av föreningens vagnpark.

§ 7 Föreningsmöte
Föreningsmöte hålls på kallelse av styrelsen eller då minst 10 av föreningens medlemmar så begär.
Kallelse till föreningsmöte skall utfärdas senast en vecka före mötet.

§ 8 Styrelse
För ledning av föreningens verksamhet svarar en styrelse som består av ordförande, jämte fyra övriga ledamöter och två suppleanter. Dessa bör väljas så att föreningens verksamhet får förankring i styrelsen.
Representant för ägaren deltar i styrelsens överläggningar, men ej i dess beslut.
För fattande av beslut skall i styrelsen minst tre ledamöter vara närvarande och eniga.

§ 9 Styrelsens konstituering
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.

§ 10 Styrelsens uppgifter
Styrelsen har till uppgift att leda föreningens arbete och därvid bl.a.

 • verkställa föreningens beslut
 • förbereda års‐ och föreningsmötets ärenden
 • handha den ekonomiska förvaltningen
 • hålla kontakt med olika berörda instanser på SL samt olika samhällsorgan
 • tillsammans med Spårvägsmuseet ansvara för museivagnparkens uppställning, underhåll och drift
 • ta ett huvudansvar för resursrekrytering, arbetsplanering och marknadsföring
 • kontinuerligt se över och ompröva verksamheten med utgångspunkt i målsättning, behov, resurser och förändrade förutsättningar

§ 11 Kommittéer
Med uppgift att efter styrelsens beslut, leda verksamheten kan styrelsen tillsätta de kommittéer styrelsen anser erforderliga.

§ 12 Uteslutning
Styrelsen äger rätt att utesluta medlem som medvetet motverkar föreningens arbete. Medlem skall ges möjlighet att förklara sitt agerande före beslut fattas. Föreningsmötet kan överpröva uteslutning.

§ 13 Ändring av stadgar
Ändring av föreningens stadgar kan endast ske vid årsmöte och fordrar att minst 2/3 av de vid årsmötet närvarande röstberättigade röstar härför samt att vagnägaren godkänner beslutet. Fråga om stadgeändring ska stå i kallelsen till mötet.

§ 14 Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen fordras att minst 2/3 av de vid årsmötet närvarande röstberättigade biträder därom framlagt förslag samt att vagnägaren godkänner beslutet. Vid upplösning av föreningen tillfaller dess tillgångar Spårvägsmuseets Vänner. Fråga om föreningens upplösning ska stå i kallelsen till mötet.

***

Dessa stadgar har antagits av föreningens årsmöte den 17 mars 1994.
Ändring har skett vid föreningens årsmöte den 20 mars 2014.
Stadgarna har används under perioden med interimsstyrelse dvs. sedan föreningen bildades våren 1993.

Newer post older post home january 31, 2017 audiobooks are a great way to help pro-essay-writer.com nurture kids love for reading and develop their reading skills.