Årsmöte

Kallelse till årsmöte i Stockholm-Saltsjöns museiförening.
Härmed kallas till årsmöte i Stockholm-Saltsjöns Museiförening onsdag den 10 april klockan 19:00 i Alkärrshallen samt via Teams

Adress: Falkenbergsgatan 2 på Djurgården. Vi möter upp utanför spårvagnsdepån. Teams-länk skickas ut till medlemmar som har angivit e-postadress.

Vi kommer efter mötet visa planer och ritningar för den uppställningshall som planeras i Storängen för vagnarna.

Dagordning

 • §1 Mötets öppnande
 • §2 Val av mötesordförande
 • §3 Val av mötessekreterare
 • §4 Val av justeringsmän, tillika rösträknare
 • §5 Årsmötets behöriga utlysande
 • §6 Fastställande av dagordning
 • §7 Verksamhetsberättelse
 • §8 Ekonomisk redogörelse
 • §9 Revisionsberättelse
 • §10 Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om ekonomiska dispositioner
 • §11 Ansvarsfrihet för styrelsen
 • §12 Beslut om medlemsavgift
 • §13 Val av styrelseordförande
 • §14 Val av övrig styrelseledamöter
 • §15 Val av styrelsesuppleanter
 • §16 Val av revisor
 • §17 Val av revisorssuppleant
 • §18 Val av valberedning
 • §19 Inkomna motioner
 • §20 Övriga ärenden
 • §21 Mötets avslutande

Föreningens styrelse hälsar dig välkommen!