Årsmöte

Kallelse till årsmöte i Stockholm-Saltsjöns museiförening för verksamhetsåret 2020.
Tisdag den 30 mars klockan 18:30.

Med anledning av Covid-19 så kommer årsmötet att hålla via Zoom. Information och länk för att ansluta kommer att skickas ut till medlemmarna. Kontakta hoppehare84@gmail.com om du har frågor.

Läs mer här!

Kallelse till årsmöte i Stockholm-Saltsjöns museiförening.
Härmed kallas till årsmöte i Stockholm-Saltsjöns Museiförening tisdag den 30 mars klockan 18:30 via Zoom.

OBS! Vi har skickat ut en länk för att ansluta till mötet till alla medlemmar som angivit e-post adress. Om du saknar detta mail, kontakta hoppehare84@gmail.com

Dagordning

 • §1 Mötets öppnande
 • §2 Val av mötesordförande
 • §3 Val av mötessekreterare
 • §4 Val av justeringsmän, tillika rösträknare
 • §5 Årsmötets behöriga utlysande
 • §6 Fastställande av dagordning
 • §7 Verksamhetsberättelse
 • §8 Ekonomisk redogörelse
 • §9 Revisionsberättelse
 • §10 Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om ekonomiska dispositioner
 • §11 Ansvarsfrihet för styrelsen
 • §12 Medlemsavgift för 2022
 • §13 Val av styrelseordförande
 • §14 Val av övrig styrelseledamöter
 • §15 Val av styrelsesuppleanter
 • §16 Val av revisor
 • §17 Val av revisorssuppleant
 • §18 Val av valberedning
 • §19 Inkomna motioner
 • §20 Övriga ärenden
 • §21 Mötets avslutande

Föreningens styrelse hälsar dig välkommen!